Descarregar Pdf

HISTÒRIA

L'Escola d'Infermeria de Lleida compta amb una llarga tradició en la formació d'experts infermers. L'Escola fou creada en la dècada dels cinquanta per  respondre a la necessitat de millorar els serveis sanitaris i assistencials de l'època. En els seus inicis depenia, acadèmicament, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

El desenvolupament de la Llei d'educació de 1970 va permetre la possibilitat d'integrar els estudis d'Infermeria a la Universitat, per donar resposta a les exigències d'atenció sociosanitàries del país, en matèria de salut, i per satisfer les aspiracions de la infermeria amb vista al creixement dels seus propis coneixements professionals.

Pel Reial decret 3201/1982, de 12 de novembre, es va dur a terme la conversió de l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris de l’Hospital Provincial de Santa Maria de Lleida, la titularitat de la qual era de la Diputació Provincial de Lleida, en Escola Universitària d’Infermeria, adscrita a la Universitat de Barcelona.

El Consell Social de la Universitat de Barcelona va sol·licitar, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la integració de l’Escola en aquesta Universitat dins del conjunt de centres de la Divisió VI, Estudi General de Lleida.

 Pel Decret 106/1991, de 22 d’abril, l’Escola Universitària d’Infermeria s’integrà a la Universitat de Barcelona (DOGC núm. 1447, de 27 de maig de 1991).

 Per la Llei 34 de 1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat de Lleida (DOGC del 15 de gener de 1992), l’Escola Universitària d’Infermeria forma part, com a centre, de l’estructura de la UdL.

A l’empara de la disposició adicional de l’Ordre IUE/608/2010, DE 20 de desembre, per la quals es modifica l’Escola Universitària d’Infermeria que es transforma en Facultat d’Infermeria i s’implanten els estudis universitaris oficials del grau en infermeria a la Universitat de Lleida

Amb l’objectiu d’adaptar el nom de la Facultat d’Infermeria a l’oferta acadèmic del centre, la Universitat der Lleida ha sol·licitat l’autorització del canvi de denominació del centre. L’Ordre ECO/187/2015, DE 15 DE JUNY,  autoritza en canvi de denominació de la Facultat d’Infermeria, de la Universitat de Lleida, que passa a denominar-se FACULTAT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA.