Informació per als alumnes

La coordinadora de Relacions Internacionals de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia és la María Sánchez Fernández i el seu correu electrònic és mobilitat.fif@infermeria.udl.cat

Informació d’interès per als estudiants

1) Gestió del procés administratiu:

Responsable: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

2) Gestió del procés acadèmic:

El paper del coordinador de Relacions Internacionals de la Facultat d’Infermeria:

- Participar en la selecció dels estudiants

- Promoure l’aprovació dels acords de col·laboració amb les universitats o centres sanitaris

- Acordar amb l’estudiant el Learning Agreement de l’estudiant (Acord Acadèmic) i signar conjuntament amb els estudiants.

- Acompanyar a l’estudiant durant el període de mobilitat (abans, durant i després)

- Signar l’acta acadèmica amb les convalidacions

3) Abans de marxar a la Universitat de destí:

S’han de complimentar els tràmits de convalidació:

- Learning Agreement dels estudis que l’estudiant cursarà en el lloc de destí i dels estudis de la UdL que es convalidaran.

Característiques generals Learning Agreement:

- Es tracta d’un acord acadèmic dels estudis que l’estudiant cursarà en el lloc de destí i dels estudis de la UdL que es convalidaran.

- Es convalidaran assignatures troncals, optatives, pràctiques clíniques i el Treball de Final de Grau (TFG) dels cursos de grau de 3r i 4t.

- Es tracta d’un model estandarditzat de la Unió Europea.

- Ha de figurar el número de mesos d’estada i el període (curs i semestre).

- A la arribada a la universitat de destí, en cas de necessitat es poden dur a terme les modificacions oportunes. S’haurà de comunicar al Coordinador/a i ORI.

En relació a les convalidacions:

- L’estudiant decidirà les assignatures troncals o optatives que vulgui convalidar o les pràctiques clíniques (especialitats) tenint en compte que:

- Les assignatures troncals es convalidaran per assignatures del grau que s’estiguin cursant i sempre amb el mateix continguts i número de crèdits.

- Les assignatures optatives es convalidaran per assignatures amb el mateix número de crèdits, encara que els continguts siguin diferents.

- Les pràctiques clíniques es convalidaran per hores de pràctiques tenint en compte que 1 ECTS equival a 30h (25h de practiques clíniques assistencials + pràctiques clíniques simulades en les aules d’habilitats + treball de camp).

En el cas de que les assignatures de pràctiques clíniques es cursin una part en el país de destí, a més de a la UdL, l’estudiant haurà de realitzar obligatòriament les practiques clíniques simulades a la UdL , donat que es considera un requisit previ per tal de realitzar les pràctiques clíniques en els centres sanitari (Practiques III i IV del grau d’infermeria ).

En relació al TFG quan l’estada sigui superior a 4 mesos, es recomana realitzar el TFG a la universitat de destí. En cas de que es realitzi a la universitat de destí, si la carrega lectiva del TFG és inferior a 12 ECTS, la comissió revisarà el treball presentat i avaluarà si compleix els requisits de convalidació o, pel contrari, és necessari complementar-lo.

És important:

Resoldre qualsevol dubte relacionat amb l’estada amb el coordinador de Relacions Internacionals de la universitat de destí:

- Normativa de les pràctiques: vacunes, uniforme, informe mèdic,…

- Calendari i horaris dels torns de las pràctiques clíniques…

Procés de matricula a la UdL:

S’ha de comunicar a Secretaria Acadèmica que sou estudiants de mobilitat i quines assignatures cursareu en altre universitat, donat que l’acta acadèmica es diferent.