Informació per als alumnes

La coordinadora de Relacions Internacionals de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia és l'Eva Barallat Gimeno i el seu correu electrònic és fif.international@udl.cat

Informació d’interès per als estudiants

1) Gestió del procés administratiu:

Responsable: Unitat de Relacions Internacionals (ORI)

2) Gestió del procés acadèmic:

El paper de la coordinació de Relacions Internacionals de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia:

- Participar en la selecció dels estudiants

- Promoure l’aprovació dels acords de col·laboració amb les universitats o centres sanitaris

- Acordar amb l’estudiant el Learning Agreement de l’estudiant (Acord Acadèmic) i signar conjuntament amb els estudiants.

- Acompanyar a l’estudiant durant el període de mobilitat (abans, durant i després)

- Signar l’acta acadèmica amb les convalidacions

3) Abans de marxar a la Universitat de destí:

S’han de complimentar els tràmits de convalidació:

- Learning Agreement dels estudis que l’estudiant cursarà en el lloc de destí i dels estudis de la UdL que es convalidaran.

Característiques generals Learning Agreement:

- Es tracta d’un acord acadèmic dels estudis que l’estudiant cursarà en el lloc de destí i dels estudis de la UdL que es convalidaran.

- Es convalidaran assignatures troncals, optatives, pràctiques clíniques i el Treball de Final de Grau (TFG) (consultar la normativa sobre TFG)  dels cursos de grau de 3r i 4t.

- Es tracta d’un model estandarditzat de la Unió Europea.

- Ha de figurar el número de mesos d’estada i el període (curs i semestre).

- A l'arribada a la universitat de destinació, en cas de necessitat es poden dur a terme les modificacions oportunes. S’haurà de comunicar al coordinador/a i a l'ORI.

En relació a les convalidacions:

- L’estudiant decidirà les assignatures troncals o optatives que vulgui convalidar o les pràctiques clíniques (especialitats) tenint en compte que:

a) Les assignatures troncals es convalidaran per assignatures del grau que s’estigui cursant i sempre amb el mateix contingut i número de crèdits.

b) Les assignatures optatives es convalidaran per assignatures amb el mateix número de crèdits, encara que els continguts siguin diferents.

c) Les pràctiques clíniques es convalidaran per hores de pràctiques tenint en compte que 1 ECTS equival a 30h (25h de pràctiques clíniques assistencials + pràctiques clíniques simulades en les aules d’habilitats + treball de camp).

En el cas de que les assignatures de pràctiques clíniques es cursin una part en el país de destí, a més de a la UdL, l’estudiant haurà de realitzar obligatòriament les pràctiques clíniques simulades a la UdL , donat que es considera un requisit previ per tal de realitzar les pràctiques clíniques en els centres sanitari (Pràctiques III i IV del Grau en Infermeria ).

En relació al TFG quan l’estada sigui superior a 4 mesos, es recomana realitzar el TFG a la universitat de destí. En cas de que es realitzi a la universitat de destí, si la càrrega lectiva del TFG és inferior a 12 ECTS, la comissió revisarà el treball presentat i avaluarà si compleix els requisits de convalidació o, pel contrari, és necessari complementar-lo.

És important:

Resoldre qualsevol dubte relacionat amb l’estada amb la coordinació de Relacions Internacionals de la universitat de destí:

- Normativa de les pràctiques: vacunes, uniforme, informe mèdic,…

- Calendari i horaris dels torns de las pràctiques clíniques…

Procés de matricula a la UdL:

S’ha de comunicar a Secretaria Acadèmica que sou estudiants de mobilitat i quines assignatures cursareu en altre universitat, donat que l’acta acadèmica es diferent.

 

Normativa de mobilitat acadèmica de la UdL a les titulacions de grau i doble titulació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

UdL's International Academic Mobility Regulations to the degree and double degrees of the Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

 

Normativa de mobilitat acadèmica internacional de l'estudiantat a la Universitat de Lleida

Regulations for Students' International Academic Mobility at the University of Lleida

 

Guia per a la mobilitat UdL

 

Guia per a la mobilitat SICUE