Ofertes de treball

Si esteu interessats en publicar una oferta de treball podeu fer-la arribar a l'adreça de correu electrònic fif.secretariadeganat@udl.cat.

Les ofertes estaran vigents els 30 dies següents a la data de publicació.

També podeu accedir a la Plataforma UdL Treball Job Teaser: orientació professional, ofertes de treball, accés estudiantat/Titulats i titulades.

 

Sant Joan de Déu Terres de Lleida

Cerca 1 Graduat/ada en Infermeria per treballar al seu centre de Lleida.

Es valorarà la formació/l'experiència prèvia en salut mental.

Competències necessàries:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitats comunicatives i capacitat d’empatia.
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica (capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
 • Compromís ètic (capacitat ètica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

Salari brut anual conveni SISCAT de 34.899,47€ en 14 pagues (taules del 2023) + retribució per objectius (1.903,35€) + sistema d’incentius per carrera profesional + complements per caps de semana, festius i nits.

Contracte Indefinit.

Jornada completa de 36 hores setmanals (horari a concretar).

Incorporació immediata.

Les persones interessades podeu enviar el currículum a lleida.seleccio@sjd.es  amb indicació de la referència DUI_24.

   Last modification:

Residència Les Vinyes

Residència de la tercera edat de Falset cerca Graduat/ada en Infermeria.

Cal una personas amb una gran vocació professional i de tracte amable i empàtica amb la gent gran. Que mostri facilitat per treballar en equip i col·laborar amb un equip multidisciplinari on el clima laboral és molt positiu.

No és imprescindible tenir experiència, tot i així es valorarà l’experiència en el sector de la geriatria.

Contracte de 6 mesos + 6 mesos + indefinit.

Salari: 28.000€ bruts/any

Horari: 8:00-20:00h- Setmana llarga / Setmana curta

Telèfon de contacte: 977 831 818 (Sra. Ariadna Pons)

Enviar currículum a lesvinyes@bastondeoro.com

   Last modification:

Sistemes Renals

Centre de diàlisi ubicat a Lleida cerca 1 Graduat/ada en Infermeria per desenvolupar les tasques d'infermeria d'hemodiàlisi.

Funcions:

-Atenció als i les pacients amb insuficiència renal crònica en unitats ambulatòries d'hemodiàlisi seguint les instruccions donades pel metge o la metgessa en nefrologia. 
-Maneig de monitors d'hemodiàlisi.
-Tasques pròpies d'infermeria (presa de constants; control, cura i valoració de l'accés vascular; administració de la medicació).
-Introducció d'indicadors mèdics i clínics a la base de dades.

Treball estable i formació a càrrec de l'empresa.

Torns rotatius de matí i tarda

Enviar currículum a ggasso@talentea.com

   Last modification:

Fundació Guissona

Cerca Graduat en Infermeria per treballar en una residència de Guissona.

Horari intensiu de tarda.

Tasques:

- Supervisar i administrar medicaments segons les prescripcions mèdiques, assegurant-se que els residents rebin els tractaments adequats.

- Realitzar controls regulars de la salut dels residents, com la pressió arterial, la temperatura i altres indicadors clínics. Estar alerta per identificar canvis en la salut i informar els professionals mèdics si cal.

- Treballar en estreta col·laboració amb altres membes de l'equip de salut, com ara auxiliars d'infermeria, metges i terapeutes, per proporcionar una atenció integral als residents. Mantenir registres detallats de les cures proporcionades, la medicació administrada i qualsevol canvi en l'estat de salut dels residents.

Enviar currículum a ggasso@talentea.es

   Last modification:

Centre d’Acolliment Mandoni d'EDUVIC SCCL

Centre d’Acolliment d’infants i adolescents de Lleida cerca Graduat/da en Infermeria.

Incorporació: Abans del 19 de febrer de 2024.

Realitzarà les següents funcions:

Funcions assistencials

 • Col·laborar amb el metge en l’exploració física del/de la nen/a i/o adolescent a l’arribada al centre. Valoració de l’estat nutricional, higiene, talla i pes.
 • Realitzar i/o programar proves complementaries: PPD i analítiques....
 • Planificar unes cures d’infermeria individualitzades pel/per la nen/a.
 • Actualitzar i continuar el calendari de vacunes dels/de les nens/es que arribin al centre i enregistrar-los.
 • Administrar les medicacions específiques i tractament pautats pel metge.
 • Atendre els problemes de salut: cures i primers auxilis.

 Funcions de coordinació i seguiment

 • Actualitzar la documentació sanitària dels/de les nois/es.
 • Desenvolupar el pla terapèutic elaborat per l’equip mèdic(programació de visites amb especialistes, proves complementàries, visita dentista, vacunes...)
 • Acompanyar al/a la nen/a, sempre que sigui possible, a les visites mèdiques, ingressos i intervencions quirúrgiques.
 • Coordinar-se amb els centres d’assistència primària i hospitals on es dirigeixin els/les nois/es que ho precisen.   
 • Tenir cura de tot el material sanitari.
 • Preveure les medicacions necessàries i fer la demanda.
 • Portar el control de les vacunes.
 • Servir de material sanitari i medicacions les farmacioles de centre.
 • Elaborar un procés de cures individual d’infermeria sobre el/la nen/a i detectar els problemes que necessiten d’unes intervencions concretes.
 • Elaborar un informe d’actuació i seguiment d’infermeria i participar amb la resta de l’equip en l’aproximació diagnòstica.

 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia

 • Integrar activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia a la pràctica assistencial. (els temes a tractar seran higiene, alimentació i nutrició, hàbits tòxics, sexualitat,...): educació per la salut.
 • Coordinar-se amb altres entitats públiques i privades dedicades a la docència sanitària per fer xerrades informatives, etc.
 • Col·laborar amb la preparació de tallers de cures i primers auxilis amb l’equip educatiu.
 • Col·laborar en la revisió d’aquelles instal·lacions del centre que puguin influenciar en la qualitat de la higiene, alimentació, seguretat i salut general dels/de les nois/es i adolescents.

 Enviar currículum a albert.ruiz@eduvic.coop

   Last modification:

Caser Residencial Lleida

Cerca Graduat en Infermeria per treballar com a responsable assistencial.

Contracte laboral indefinit, jornada completa en torns rotatius de matí (de 7:00 a 15 hores) i de tarda ( de 14:00 a 22 hores) i un cap de setmana al mes.

Imprescindible almenys 5 anys d'exercici professional, mínim 2 anys en el sector d'atenció a la dependència i 1 any en gestió d'equips.

Es valorarà l'experiència/formació en cures pal·liatives, demències, rehabilitació neurològica i funcional.

Les seves tasques principals seran:

 • Planificar, gestionar, supervisar i controlar l’activitat assistencial del centre.
 • Planificar la gestió dels recursos humans a càrrec seu pel que fa a ràtios, torns de treball, organització de les càrregues de treball, etc.
 • Administrar els recursos materials de la seva àrea, garantint-ne la utilització correcta.
 • Garantir el compliment de la normativa legal, de qualitat i interna aplicable a l'àrea assistencial.

Enviar el currículum a RPEON@caseresidencial.es o a MPUBILL@caseresidencial.es

   Last modification:

Previntegral

Empresa de prevenció de riscos laborals de Mollerussa cerca 1 Graduat/ada en Infermeria per treballar d'Infermer/a del treball en una unitat mòbil amb la finalitat de protegir i promoure la salut dels treballadors i les treballadores en el seu entorn laboral.

Funcions:

-Exàmens mèdics previs a la incorporació electrocardiograma ,espirometries,control visual,audiometries,analítiques.
-Vigilància de la salut ocupacional.
-Prevenció d'accidents i malalties professionals.

Imprescindible carnet de conduir B.

Torn intensiu de matí.

Enviar currículum a ggasso@talentea.com

   Last modification:

Residència La Teva Llar

Cerca Graduat/ada en Infermeria.

Contracte indefinit.

22 hores setmanals.

Salari: 1.000 €/nets.

Enviar currículum a residencialatevallar@gmail.com 

   Last modification:

Domus Lleida (Mentalia)

Cerca 1 Graduat/ada en Infermeria per a centre mental.

Salari flexible entre 30.000-37.000€.

Jornada completa. Horari de nit fix: 22:00h-20.00

Contracte indefinit.

Experiència en àmbit similar.

Funcions:

- Contribuir a aconseguir el millor estat de salut i benestar possible dels/de les residents, exercint per a això una atenció d'infermeria oportuna, integral, personalitzada,humanitzada, contínua i eficient.

- Realitzar les valoracions de cures d'infermeria en els ingressos d'usuaris/àries i les valoracions periòdiques establertes.

- Preparació i administració de medicaments als/a les residents seguint les prescripcions facultatives.

- Realitzar les cures pal·liatives: Administració de mòrfics i altres medicacions pal·liatives.

- Validar el pla de cures, cures, alimentació i farmacològic realitzat per l'equip interdisciplinari.

- Incorporar a l'historial del/de la resident les pautes i la seva evolució d'infermeria.

- Facilitar suport moral i psicològic als/a less residents, així com atendre consultes dels/de les familiars.

 Enviar currículum a abrilperez@randstad.es

   Last modification:

Oftalvist Lleida

Cerca 1 Graduat/ada en Infemeria per treballar en el servei d'oftalmologia de la CLINICA PERPETUO SOCORRO HLA .

Jornada completa de 38.5hores

Jornada:  de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres i 4 dies al mes jornada de tarda, de 14 a 20 hores ( es canvia el horari de mati pel de tarda).

Contracte indefinit

Salari: 1.700€ / nets (14 pagues).

Enviar currículum a tsalvia@oftalvist.es

   Last modification:

Laboratorio Echevarne

Cerca Graduat/ada en Infermeria per a realitzar extraccions en la nostra delegació de Lleida per cobrir una baixa de maternitat.

Horari de dilluns a divendres de 07:30h-12:30h i dissabtes alterns de 08:00h-12:30h.

Experiència mínima de 6 mesos.

Valorable coneixements en Port a Cath, PICC. 

Funcions:

- Comprovació de correspondència entre la sol·licitud/petició i la identitat del pacient.

- Asseguració de preparació prèvia del/la pacient.

- Identificació de mostres i/o contenidors.

- Realització de presa d'espècimens a els/as pacients seguint amb el Manual de Fase Preanalítica i llistat de proves.

- Registre d'inicials, dia i hora de realització de la mostra.

- Eliminació de residus segons legislació vigent.

- Informació i documentació de les incidències i no conformitats detectades en la fase preanalítica.

- Preparació i enviament/transporti de mostres.

- Compliment amb el sistema de gestió i procediments establerts en el laboratori.

- Compliment amb les disposicions legals i reglamentàries incloent les de qualitat, seguretat i prevenció, llei de protecció de dades i confidencialitat.

Enviar currículum a seleccion@laboratorioechevarne.com

   Last modification:

Residència Vell d'Or

Residència de la geriàtrica d'Alpicat cerca Graduat/ada en Infermeria.

Jornada de 30 hores setmanals, matins, de dilluns a divendres.

Contracte indefinit i retribució negociable.

Tasques:

- Valoració del resident a l'ingrés i elaborar PIAI, preparar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic, control de CCEE, cures, etc.

Telefonar al 629 707347.

   Last modification:

Patronat Municipal Assistencial de La Residencia d'Avis de Juneda

Residència de la geriàtrica de Juneda cerca Graduat/ada en Infermeria.

Incorporació immediata.

Contracte indefinit.

Dos possibilitats d'horari:

Opció 1: de dilluns a divendres, una setmana de 8 a 14 hores i l'altra setmana de 15 a 21 hores, i un cap de setmana al mes de 8 a 14 hores i de 17 a 21 hores.

Opció 2: 11 hores entre setmana de 8 a 14 hores i de 15 a 21 hores i 10 hores el cap de setmana i festius, de 8 a 14 hores i de 17 a i 21 hores.

Salari: 32.400 € bruts anual més plus de festius.

Cal experiència prèvia.

Es valorarà tenir carnet de conduir i coneixements d'APP Resiplus.

Enviar currículum a 649 601614.

   Last modification:

Centre de Fisioteràpia i Recuperació Funcional TARS

Centre de fisioteràpia de Palafrugell cerca 2 Graduats/ades en Fisioteràpia.

Una plaça és per treballar a mitja jornada i l'altra a jornada sencera.

Enviar el currículum a centretars@centretars.com

   Last modification:

Rehavital, SL

Empresa de serveis sociosanitaris cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia per treballar en residències de la tercera edat a la zona de la mitja Navarra.

Amb coneixements d'ofimàtica, carnet de conduir i cotxe.

Jornada laboral de dilluns a divendres, matí i tarda. No es treballa els festius.

Salari: 1600 € bruts/mes (14 pagues) a més del desplaçament.

Enviar currículum a info@rehavital.es

   Last modification:

Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina

Cerca 3 tècnics/ques per al desenvolupament de la cohort IMPACT a Catalunya al node de Lleida.

Es requereix Grau en Infermeria, Grau en Fisioteràpia o Grau en Nutrició Humana i ietètica.

Es valorarà el coneixement del funcionament dels centres d’atenció primària; l'experiència en projectes de recerca i la seva gestió; l'experiència en recerca en l’àmbit de l’atenció primària, epidemiologia, salut pública i especialment en cohorts; la capacitat d’aprenentatge i formació continuada; l'experiència en tracte amb el pacient i la conducta proactiva, capacitat d’autonomia i motivació.

Funcions:

• Realització d’exploracions físiques de l’estudi, amb un previ entrenament estandarditzat.

• Maneig d’ instruments de mesura.

• Recollida, processament (centrifugat i aliquotat), conservació de mostres biològiques en el node i enviament al biobanc. • Recollida de dades, maneig i complimentació del quadern de recollida de dades.

• Realització d’entrevistes i qüestionaris.

• Informació al participant i firma del consentiment informat.

• Reclutament i captació i citació dels participants.

• Col·laboració en l’organització i gestió del treball de camp de la cohort IMPaCT.

• Col·laboració en l’organització i gestió de les agendes dels nodes de la cohort IMPaCT.

• Suport a la coordinació logística del projecte.

• Vetllar pel correcte manteniment del material inventariable per la realització de les exploracions físiques i maneig de mostres biològiques, de la informació recollida i de la custodia de les dades d’estudi. Igualment, vetllar por l’ús correcte del material fungible utilitzat i per les necessitats de la seva reposició.

Jornada: 40 hores / setmana.

Tipus de contracte: (406) Administraciones públicas. Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, y Fondos Unión Europea.

Lloc de treball: CAP Eixample (Av. de Balmes, 4, 25006 Lleida)

Inici: Gener de 2024

Procés de selecció: Les persones interessades han d’inscriure’s mitjançant la pàgina web de l’IDIAPJGol (treballa amb nosaltres / convocatòries obertes) o través del següent link i adjuntar el currículum i una carta de presentació.

Termini presentació: Dia 21 de Gener de 2024. Es faran entrevistes als candidats finalistes.

   Last modification:

Caser Residencial Lleida

Cerca Graduat en Fisioteràpia per treballar com a responsable assistencial.

Contracte laboral indefinit, jornada completa en torns rotatius de matí (de 7:00 a 15 hores) i de tarda ( de 14:00 a 22 hores) i un cap de setmana al mes.

Imprescindible almenys 5 anys d'exercici professional, mínim 2 anys en el sector d'atenció a la dependència i 1 any en gestió d'equips.

Es valorarà l'experiència/formació en cures pal·liatives, demències, rehabilitació neurològica i funcional.

Les seves tasques principals seran:

 • Planificar, gestionar, supervisar i controlar l’activitat assistencial del centre.
 • Planificar la gestió dels recursos humans a càrrec seu pel que fa a ràtios, torns de treball, organització de les càrregues de treball, etc.
 • Administrar els recursos materials de la seva àrea, garantint-ne la utilització correcta.
 • Garantir el compliment de la normativa legal, de qualitat i interna aplicable a l'àrea assistencial.

Enviar el currículum a RPEON@caseresidencial.es o a MPUBILL@caseresidencial.es

   Last modification:

Osteopatia Equilibri

Centre de fisioteràpia i osteopatia de Lleida cerca 1 Graduats/ades en Fisioteràpia, autònom.

Horari inicial: 10 hores setmanals, amb pacients privats i mútues, amb una fàcil projecció a fer més hores.

Es pactarà un percentatge aproximat del 60% dels guanys.

Horari lliure i negocible.

 

Enviar currículum a oscar@osteopatiaequilibri.cat

   Last modification:

Residència Sant Roc

Residència de la tercera edat de Vilanova de la Barca cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia.

Contracte de 20 hores setmanals,indefinit.

Torn de atrda: de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores.

Salari brut mensual: 800,00 €

Enviar curriculum a info@residenciasantroc.com

   Last modification:

Associació Contra el Càncer a Lleida

Cerca Graduat/ada en Fisioteràpia per a substitució d'una baixa per prematernitat i maternitat.

Contracte laboral de 30 hores setmanals (entre novembre de 2023 i juny de 2024, aproximadament).

Atenció individual a pacients de càncer (seqüeles derivades dels tractaments, limfedema, cicatrius,...) i grupal (fisioteràpia aquàtica i grups reduïts).

Horari: dilluns de 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores; dimarts de 9 a 15 hores; dimecres de 8 a 15 hores i divendres de 8 a 15 hores.

Necessari cotxe propi per als desplaçaments a comarques per atenció individual quinzenalment als CAPs de Tàrrega (dilluns tarda), Mollerussa (dilluns tarda) i Balager (divendres matí), la resta dels dies atenció a Lleida ciutat.

Interessats enviar currículum a eva.figuera@contraelcancer.es

   Last modification:

Rehavital, SL

Empresa de serveis sociosanitaris cerca 1 Graduat/ada en Fisioteràpia per treballar en residències de la tercera edat a la zona de la Ribera (Navarra).

Amb coneixements d'ofimàtica, carnet de conduir i cotxe.

Jornada laboral de dilluns a divendres, matí i tarda. No es treballa els festius.

Salari: 1600 € bruts/mes (14 pagues) a més de locomoció.

Enviar currículum a info@rehavital.es

   Last modification: