Trasllat d'expedient acadèmic

Informació general

Informació relativa al trasllat d'expedient acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Lleida) de la Universitat de Lleida

Informació relativa al trasllat d'expedient acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Campus Igualada) de la Universitat de Lleida

 

Per al curs 2022-23 les places ofertes seran les següents:

- Grau en Infermeria (seu Lleida): 4

- Grau en Infermeria (seu Igualada): 2

- Grau en Fisioteràpia: 1

- Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia: 0 (*)

- Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia: 0 (*)

- Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia: 0 (*)

 

(*) De conformitat amb l'article 14 de la Normativa Acadèmica dels Graus. Curs acadèmic 2021-22, per accedir a un doble grau cal obtenir plaça a través de la preinscripció universitària.

 

RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la relació de sol·licituds de trasllat d'expedient, convalidació d’estudis estrangers i canvi de Campus de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia al GRAU EN INFERMERIA (CAMPUS LLEIDA) prioritzades segons els Criteris per a l'Acceptació de Trasllats d'Expedient Acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL (aprovats per la Comissió d'Estudis en data 20 de setembre de 2019 i pel Consell de Govern de la UdL en data 23 d'octubre de 2019). Curs 2021-22.

 

RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la relació de sol·licituds de trasllat d'expedient i convalidacions d’estudis estrangers de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia al GRAU EN FISIOTERÀPIA prioritzades segons els Criteris per a l'Acceptació de Trasllats d'Expedient Acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL (aprovats per la Comissió d'Estudis en data 20 de setembre de 2019 i pel Consell de Govern de la UdL en data 23 d'octubre de 2019). Curs 2021-22.

 

RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la relació de solꞏlicituds de trasllat d'expedient i canvi de grup del Campus de Lleida al Campus d’Igualada, del Grau en infermeria de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, CAMPUS D'IGUALADA. d’Igualada.

 

Data de tancament del procés. Campus de Lleida: 8 de juny de 2022

 Fecha de finalización del proceso. Campus Lleida: 8 de junio de 2022

 

 

   Darrera modificació: