En relació a la MISSIÓ la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) té una voluntat clara de servei en la docència del grau i màster i ser motor de recerca dins el camp de les ciències de la salut, ateses les especificitats de les nostres titulacions. Al mateix temps, som molt conscients de les exigències professionals del/s sistema/es sanitari/s i de les demandes socials en temes de salut. Per tant, la prioritat és formar professionals compromesos en l’ètica, l’excel·lència i la qualitat assistencial amb competències: transversals, genèriques i específiques.

La nostra VISIÓ es fonamenta en treballar per l’excel·lència acadèmica, per la formació d’infermeres/s i fisioterapeutes generalistes compromesos amb la prevenció, la promoció i la millora de la salut de les persones. Tanmateix, aconseguir situar la FIF com a referent en metodologies i innovació docent, i en tecnologia i investigació en salut.

Els VALORS es presenten com les característiques pròpies a través de les quals la FIF vol ser reconeguda i percebuda i que configuren la forma d’actuar i la singularitzen. Aquest són els propis de la UdL (Compromís, Diàleg, Eficiència, Integritat, Respecte, Responsabilitat, Transparència, Vocació de servei) així com els valors i principis ètics vinculats als codis deontològics relacionats amb les titulacions d’infermeria i fisioteràpia. En el nostre cas prenem com a propis el Codi deontològic del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya de 2022 (No provocar dany, Promoció del bé comú, Respectar els drets i l’autonomia de la persona, Actuar amb justícia), i el de Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya de 2013 (Responsabilitat infermera, Autonomia de la persona, Intimitat i confidencialitat, Justícia social i Compromís professional). 

La FIF manifesta el seu interès envers la qualitat de les activitats que desenvolupa en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió, i es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per assolir els compromisos de qualitat (CQ). Aquestes es troben emmarcats en els àmbits i eixos estratègics i línies d’actuació del Pla Estratègic de la UdL i es presenten en l’actual document de Política Interna de la Qualitat de la FIF. A continuació, es pot visualitzar un resum en el següent mapa